Indkaldelse generalforsamling i Egå Sejlklub

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.30

Egå, den 10. oktober 2018
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det
  kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand, næstformand og kasserer.
  Formand Peter Juul Christiansen genopstiller
  Kasserer Flemming Rost genopstiller
  Næstformand Ole Østergaard udtræder
  Som ny næstformand foreslår bestyrelsen Bo Skaarup
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
  Sejlerskole Klaus Madsen genopstiller
  Kapsejlads Karsten Bank Petersen genopstiller
  Klubhus Erik Nielsen genopstiller
  Jolle (storjoller) Jesper Heegaard genopstiller
  Ungdom (Optimist) Kenneth Schmidt udtræder
  Tur- og motorbåd Thomas Zeuthen udtræder
  Sailing Aarhus Tom Christiansen udgår
  Som ny formand for Ungdom (Optimist) foreslår bestyrelsen Rene Juul Winther.
  Som ny formand Tur- og motorbåd/aktivitet foreslår bestyrelsen Tom Christiansen.
  Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Michael Aakjer Nielsen.
 8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.
  Revisor Karl Kristian Bro genopstiller
  Revisorsuppleant Dorthe Le Fevre genopstiller
  Revisor Niels Jørgen Bendorff udtræder
  Som ny revisor foreslår bestyrelsen Michael Lonsdale.
 9. Eventuelt.

Som det efterhånden er blevet en god tradition, byder klubben på lidt mad kl. 18.00 forud for generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i spisningen, vil vi bede dig/jer om en tilmelding på hjemmesiden.

Tilmelding til spisning før generalforsamlingen lukker den 01. november 2018.

Vel mødt i Egå Sejlklubs klubhus tirsdag den 06. november 2018!

Med venlig hilsen
EGÅ SEJLKLUB
Peter Juul Christiansen
formand for bestyrelsen

Hent Bilag: Årsrapport 2017/2018 HER