AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER

c/o SAILING AARHUS, HACK KAMPMANNS PLADS 2, DK-8000 AARHUS C
www.aarhusinternationalsailingcenter.dk – cvr: 36 92 40 12

Til Egå Sejlklub
Samtidigt sendt til:
Sailing Aarhus
Dansk Sejlunion
Team Danmark
Aarhus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, Sejlklubben Bugten, Marselisborg Sejlklub og Aarhus
Windsurfingklub

                                                                                                                                30. oktober 2017

Orientering om organiseringen af
Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Kære Formand, Egå Sejlklub

I forlængelse af et veloverstået og velbesøgt rejsegilde på Aarhus Internationale Sejlsportscenter i august
2017, er det os en glæde at kunne sende Jer dette orienteringsbrev om Aarhus Internationale
Sejlsportscenters (sejlsportscentrets) fremtidige drift og organisering.

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (Fonden) er ejer og driftsherre af sejlsportscentret og
orienteringen er primært rettet mod den første gruppe af faste lejere, som Fonden er i dialog med
vedrørende indflytning i Sejlsportscentret i løbet af 2018.

I denne orientering vil vi fokusere på den fremtidige, driftsmæssige organisering af Sejlsportscentret, de
operationelle driftsprincipper som Fonden ønsker at drive sejlsportscentret efter samt den
brugerinddragelse Fonden har planlagt at gennemføre i vinteren 2017/2018 op til åbningen af
sejlsportscentret, primo april 2018.

Vi håber, at orienteringen giver et fyldestgørende overblik og skulle I have brug for yderligere oplysninger,
er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter

På vegne af bestyrelsen

Hans Skou
bestyrelsesformand

ORGANISERING
AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER
AARHUS INTERNATIONAL SAILING CENTER
c/o SAILING AARHUS, HACK KAMPMANNS PLADS 2, DK-8000 AARHUS C
www.aarhusinternationalsailingcenter.dk – cvr: 36 92 40 12

Bestyrelsen
Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter er en almennyttig, erhvervsdrivende fond som blev stiftet af
Sailing Aarhus, den 26. maj 2015, med det formål at opføre, eje, drive og administrere Aarhus
Internationale Sejlsportscenter.

Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Sailing Aarhus (som udpeger 3 medlemmer),
Team Danmark (udpeger 1 medlem), Dansk Sejlunion (udpeger 1 medlem) og Idrætssamvirket Aarhus
(udpeger 1 medlem) og derudover kan bestyrelsen supplere sig selv med yderligere to medlemmer.

Bestyrelsen udgøres af følgende personer:

 • Bestyrelsesformand Hans Skou (udpeget af Idrætssamvirket Aarhus)
 • Næstformand Mette Rostgaard Evald (Sailing Aarhus)
 • Knud Skadborg (Team Danmark),
 • Line Markert (Dansk Sejlunion),
 • Jesper Andersen (Sailing Aarhus)
 • Michael Vogelius (Sailing Aarhus)
 • Hans Natorp og HC Hansen (udpeget af bestyrelsen ved konstitueringen).

Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Fonden. På vegne af
Fonden, er bestyrelsen kontrahent på alle aftaler og kontrakter, herunder bl.a. areallejekontrakten og
brugsretsaftalen med Aarhus Kommune, administrationsaftalen for jolle/vinterpladsen og slæbestedet,
ansættelses- og leverandøraftaler samt de lejekontrakter, der skal indgås med Sejlsportscentrets fremtidige
kort- og langtidslejere.

Forretningsudvalget
Fondens bestyrelse har pr. 11. september 2017 nedsat et forretningsudvalg.

Forretningsudvalget har til opgave at sikre tæt sparring med den daglige ledelse af sejlsportscentret med
henblik på at optimere sejlsportscentrets drift ved effektiv anvendelse af sejlsportscentrets ressourcer og
kapacitet, herunder optimere indtægtsgrundlaget, under iagttagelse af det af bestyrelsen fastlagte
driftsbudget og de af bestyrelsen indgåede kontrakter og aftaler, vedtagne regler, politikker, strategier mv.

Forretningsudvalget udgøres af: Hans Skou (formand), Mette Rostgaard Evald (næstformand) samt Line
Markert og HC Hansen. Som sekretær for forretningsudvalget er udpeget Thomas Capitani, direktør i
Sailing Aarhus.

Forretningsudvalgets højest prioriterede opgaver vil i vinteren 2017/2018 være, at rekruttere en driftsleder,
at udarbejde en operationel driftsmodel samt at gennemføre involveringsproces af brugerudvalget i
forbindelse med den kommende sæsonplanlægning, som er planagt forud for indflytningen i
Sejlsportscentret.

AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER
AARHUS INTERNATIONAL SAILING CENTER
c/o SAILING AARHUS, HACK KAMPMANNS PLADS 2, DK-8000 AARHUS C
www.aarhusinternationalsailingcenter.dk – cvr: 36 92 40 12

Driftslederen
Primo 2018 ansættes der en driftsleder.

Driftslederen skal med reference til forretningsudvalget og støttet af brugerudvalget, forestå den daglige
drift, vedligeholdelse og ledelse af sejlsportscentret i samarbejdet med lejere og brugere. Driftslederen skal
sikre, at koordinering af den daglige brug af sejlsportscentret foregår på betryggende og driftsmæssig
forsvarlig måde.

Driftslederen skal arbejde målrettet, positivt og favnende og indtage en central position i samarbejdet
mellem sejlsportscentrets brugere, forretningsudvalget og eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Forretningsudvalget forestår ansættelsesprocessen med indstilling om endelig godkendelse af ansættelsen
i bestyrelsen.

Brugerudvalg
Ultimo 2017 nedsættes et brugerudvalg.

Brugerudvalget vil bestå af en repræsentant for hver af sejlsportscentrets faste lejere, som har
regelmæssige aktiviteter i sejlsportscentret og/eller har en lejekontrakt.

Disse er pr. 11. september 2017 af bestyrelsen defineret som: Aarhus Sejlklub, Dansk Sejlunion, Team
Danmark, Kraftcenter Aarhus/ESAA, Sailing Aarhus, Kaløvig Bådelaug, Sejlklubben Bugten, Egå Sejlklub,
Aarhus Windsurfing Klub, Marselisborg Sejlklub og Sailing Aarhus.

Brugerudvalgets primære opgave er at rådgive driftslederen i forbindelse med daglige driftsspørgsmål
vedrørende sejlsportscentrets brug og involveres i forretningsudvalgets og driftslederens arbejde med
budget- og investeringsspørgsmål.

DRIFTSPRINCIPPER
Drifts- og udlejningsprincipper.

Fonden har udarbejdet et sæt “Drifts- og Udlejningsprincipper” for sejlsportscentret ligesom den har
udarbejdet politikker for “Lejerkategorier” og “Prisfastsættelse”.

Disse findes på Fondens hjemmeside www.aarhusinternationalesejlsportscenter.dk

AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER
AARHUS INTERNATIONAL SAILING CENTER
c/o SAILING AARHUS, HACK KAMPMANNS PLADS 2, DK-8000 AARHUS C
www.aarhusinternationalsailingcenter.dk – cvr: 36 92 40 12

INVOLVERINGS OG INDFLYTNINGSPROCES
Forretningsudvalget skal gennemføre en proces i løbet af efteråret/vinteren 2017/2018, som skal danne
grundlag for endelig kontrahering med de faste lejere, der skal flytte ind i sejlsportscentret i løbet af 2018.

Processen vil omfatte følgende:

 • udarbejdelse af operationel driftsmodel
 • involvering af brugerudvalget og for input til driftsmodellen
 • implementere driftsmodellen, herunder forhandle individuelle lejekontrakter
 • gennemføre evaluering af driftsmodellen

Som grundlag for processen, har bestyrelsen besluttet, at:

 • at der skal gennemføres en prøveperiode på to år fra september 2018.
 • at sejlsportscentret tages i brug “as is”, uden at gennemføre fysiske opdelinger.
 • at brugen af sejlsportscentret skal tage udgangspunkt i principperne og visionen fra
  konkurrenceprogrammet, “den danske model” og vinderforslagets fortolkning af et “åbent, transparent
  hus med flydende og fleksible grænser med maksimal berøringsflade mellem brugerne”.
 • at der samles op gennem en evalueringsproces, forestået af forretningsudvalget, med involvering af
  brugerudvalget og eksterne rådgivere

Tentativ tidsplan

 • Oktober- november 2017 Forretningsudvalget udarbejder driftsmodel samt udkast til
  standardlejekontrakter
 • November 2017 Forretningsudvalget gennemfører rekrutteringsproces og indstiller ansættelse
  af driftsleder til bestyrelsen
 • December 2017 Bestyrelsen udarbejder driftsmodel til præsentation i workshop med
  brugerudvalg samt ansættelse af driftsleder
 • Januar – februar 2018 Forretningsudvalget og driftsleder gennemfører workshop med brugerudvalg
 • Marts 2018 Endelig vedtagelse af driftsmodel samt kontrahering med faste lejere lejere
 • April – september 2018 Løbende indflytning
 • Aarhus, den 30. oktober 2017

 

c/o SAILING AARHUS, HACK KAMPMANNS PLADS 2, DK-8000 AARHUS C
www.aarhusinternationalsailingcenter.dk – cvr: 36 92 40 12

 

Hent som pdf HER