Indkaldelse til ordinære generalforsamling

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00

Egå, den 10. oktober 2019
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
   Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det
   kommende år.
  4. Behandling af indkomne forslag.
   Indkomne forslag er vedhæftet indkaldelse som bilag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand, næstformand og kasserer.
   Formand Peter Juul Christiansen genopstiller
   Kasserer Flemming Rost genopstiller
   Næstformand Bo Skårup udtræder
   Som ny næstformand foreslår bestyrelsen Klaus Madsen
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
   Sejlerskole Klaus Madsen udtræder
   Kapsejlads Karsten Bank Petersen genopstiller
   Klubhus Erik Nielsen genopstiller
   Jolle (storjoller) Jesper Heegaard genopstiller
   Ungdom (Optimist) René Juul Winther genopstiller
   Tur- og motorbåd Tom Christiansen udtræder
   Ad hoc-opgaver Michael Aakjer Nielsen genopstiller
   Som ny formand for Sejlerskolen foreslår bestyrelsen Simon Pedersen.
   Som ny formand Tur- og motorbåd/aktivitet foreslår bestyrelsen Christian Lydersen.
  8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.
   Revisor Karl Kristian Bro genopstiller
   Revisor Michael Lonsdale genopstiller
   Revisorsuppleant Dorthe Le Fevre genopstiller
  9. Eventuelt.

Som det efterhånden er blevet en god tradition, byder klubben på lidt mad Kl. 18.30 forud for generalforsamlingen.
Ønsker du at deltage i spisningen, vil vi bede dig/jer om en tilmelding på hjemmesiden.
Tilmelding til spisning før generalforsamlingen senest den 31. oktober 2019.

Vel mødt i Egå Sejlklubs klubhus tirsdag den 05. november 2019!

Med venlig hilsen
EGÅ SEJLKLUB
Peter Juul Christiansen
formand for bestyrelsen

Hent indbydelse som pdf HER