Referat fra Egå Sejlklubs ordinære generalforsamling

Referat fra Egå Sejlklubs ordinære generalforsamling onsdag den 3. november 2021

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsens forslag var Tom Christiansen, som blev valgt.

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne.

Fremmøde til generalforsamlingen var ikke tilstrækkelig til at den var beslutningsdygtig i forhold til at beslutte de vedtægtsændringer som var på dagsordenen.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden, Peter Juul aflagde beretning dækkende hele bestyrelsen med tilhørende udvalg for 2019/20 og 2020/21. Beretningen blev godkendt.

Beretning vedlagt.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det

kommende år.

Kassereren Flemming Rost gennemgik de reviderede regnskaber for 2019/20 og 2020/21 samt budget for 2021/22. Regnskaber og budget blev godkendt.

Der var inden godkendelse, stillet spørgsmål til driftsresultatet for de 2 nye skolebåde. Der blev spurgt til om der var nogle indtægter til udlån af skolebådende. Klaus Madsen svarede, at der ikke endnu er lavet en model for generelle udlån. Det er indtil videre kun sejlerskolens instruktører, der kan låne bådene med henblik på personlig sejladstræning.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var på vegne af ES-bestyrelse indgået 2 forslag til behandling:

 1. At den nuværende forsøgsordning med udlån af Egå Sejlklubs klubhus og jollehus til klubbens medlemmer jf. de regler som er opstillet herfor gøres permanent. Dog med den tilføjelse, at man maksimalt kan booke klubhus eller jollehus 12 mdr. ud i fremtiden.
 2. At vedhæftede forslag til nye vedtægter for klubben kommer til afstemning mhp. at disse gøres gældende fra vedtagelsestidspunktet.

Michael Aakjer Nielsen fremlagde de 2 forslag for bestyrelsen. Det blev i den forbindelse besluttet at behandle forslaget om vedtægtsændringerne først.

Til dette forslag var der fra generalforsamlingen følgende bemærkninger og spørgsmål:

 • Har bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget haft kontakt til Dansk Sejlunions jurister? Svaret var her nej.
 • Kan bestyrelsen selv nedlægge et udvalg. Svaret var ja, da udvalgene ikke længere vil være en del af vedtægterne
 • Lars Dalbøge havde et længere kritisk indlæg til de nye vedtægter. Lars refererede i den forbindelse til en mail sendt til bestyrelsen med forslag til ændringer af bestyrelsens forslag. Disse forslag kunne dog ikke behandles, da Lars ikke havde indsendt disse rettidigt. Dette gav anledning til følgende debat. Skal forslag til specielt vedtægtsændringer ikke være udsendt i god tid inden skæringsdagen den 1. oktober, således at medlemmerne får mulighed for at indsende deres eventuelle forslag til ændringer.
 • Der blev stillet forslag til, at der i fremtiden skal indgå suppleanter i bestyrelsens sammensætning for at kunne dække frafald i af bestyrelsesmedlemmer.

Efter en heftig debat omkring indholdet af forslaget, blev det besluttet at afholde en afstemning omkring forslaget som formuleret af bestyrelsen. Der blev gennemført skriftlig afstemning med resultatet 41 stemmer for og 25 imod og 4 blanke. Da der derved ikke var 2/3 dels flertal (det krævede 46 for) blev forslaget forkastet.

Generalforsamlingen pålagde derfor den nye bestyrelse at revidere forslaget med udgangspunkt i de bemærkninger/forslag som Lars Dalbøge har indsendt. Det er derfor stadig vedtægterne fra november 2015 der er gældende.

Forslaget om at gøre ordning med udlån af klubhus og jollehus til klubbens medlemmer permanent, blev vedtaget ved håndsoprækning.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Nye kontingenttakster blev fremlagt og vedtaget.

Til dette forslag var der fra generalforsamlingen følgende bemærkninger og spørgsmål:

 • Et medlem mener at stigning for gaster/passive kan betyde en afgang af gaster fra andre klubber
 • Der blev spurgt til formålet med kontingentstigningerne. Kassereren svarede, at det var for at kunne have fuld økonomisk dækning af de primære driftsomkostninger
 1. Valg af formand, næstformand og kasserer.

Formand: Peter Juul Christiansen, udtræder efter eget ønske.

Ny formand: Susanne Werner blev valgt.

Næstformand: Klaus Madsen, genvalgt

Kasserer: Flemming Rost, genvalgt
 

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.

Kapsejlads: Karsten Bank Petersen, genvalgt

Ad hoc-opgaver:  Michael Aakjer Nielsen, fratræder efter eget ønske. Ingen ny opstillet. Posten er derfor ubesat

Sejlerskole: Simon Pedersen, fratræder efter eget ønske. Ingen ny opstillet. Posten er derfor ubesat

Klubhus: Erik Nielsen, fratræder efter eget ønske.  Posten er derfor ubesat

Jolle (storjoller): Jesper Heegaard, fratræder efter eget ønske. Jens Bønnelykke Vestergaard blev valgt i stedet

Ungdom (Optimist): René Juul Winther, fratræder efter eget ønske. Dennis Dengsø Andersen blev valgt i stedet

Tur- og motorbåd: Christian Lydersen, fratræder efter eget ønske. Ingen ny opstillet. Posten er derfor ubesat

 

 1. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.

Revisor:  Karl Kristian Bro, genvalgt

Revisor:  Michael Lonsdale, genvalgt

Revisorsuppleant: Dorthe Le Fevre, fratræder efter eget ønske.  Jørgen Mulbjerg valgt i stedet.

 

 1. Eventuelt.
 • Erik Nielsen ville gerne som afgående formand for klubhusudvalget forklare hvorfor han fratræder. Begrundelsen er, at han oplever at klubhuset bliver brugt til aktiviteter som ikke er sejladsrelateret fx mødre gruppemøder og børnefødselsdage og lign. Uden at der er lavet en udlånsaftale. Det har betydet store udfordringer omkring oprydning og drift af klubhuset. Erik kan i den forbindelse ikke forstå at medlemmer af bestyrelsen, direkte har opfordret til øget brug af klubhuset på denne måde, uden udlånsaftaler og dermed uden indtægter for klubben. Eriks indlæg medførte en del debat og resultatet af dette blev at generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at stramme op på retningslinjerne for hvordan klubhuset bliver anvendt af medlemmerne.
 • Formanden for Egå Marina udtrykte en stor tak fra Egå Marina til Peter Juul som afgående formand for det gode samarbejde mellem Egå Sejlklub og Egå Marina.
 • Formanden for Egå Marina fortalte at Egå Marina er i dialog med Århus Kommune om udvikling af andre typer af vandsport med udgangspunkt i Egå Marina. Bestyrelsen for Egå Marina vil derfor gerne høre nye ideer til dette.
 • Klaus Madsen oplyste at Patrick Schlüter har meldt sig som ansvarlig for klubbens kommunikation og brug af sociale medier.

 

Referent                                                                                                  Dirigent

 

Per Selmose                                                                                           Tom Christiansen

 

Hent underskrevet referat HER