Referat fra Bestyrelsesmøde 15. januar 2007 Egå Sejlklub

 

Deltagere: Per S., Lone K., Mogens N., Jesper Jacobsen, Kurt O., Ole Frandsen, Peter, Torben V. (referent)

 

Fraværende : Ingen

 

Referat fra sidste møde:

Ingen kommentar til referat af 12/10-06.

 

Sager om fakturaer med Egå Bådudstyr A/S:

Per Selmose orienterede om drøftelser med Egå Bådudstyr om gamle fakturaer.

Det meddeles Egå Bådudstyr, hvilke personer fra Egå Sejlkub som fremover kan disponere, og al køb skal ske mod skriftlig kvittering fra en af disse personer og efterfølgende fremsendelse af faktura og modtagelseskvittering til kassereren. Hvert udvalg laver en liste med navne på hvem der kan foretage køb.

 

Ungdomsudvalg:

Har afholdt en del træningslejre i efteråret og fortsætter med det i foråret. Har derudover haft vintertræning og svømning/styrketræning.

 

Planlægger Nordisk Mesterskab for optimister/zoom i uge 29 (19-24/7)  sammen med Kaløvig. Drøftet vigtigheden af, at der foreligger klare økonomiske aftaler om lån af materiel for hinanden, så der er rene linier når vi har fælles arrangementer.

 

Der er drøftelser med områdets ungdomsskoler mv. om etablering af sejlerundervisning og sejlerskole for unge sejlere.

 

Der er samtidig iværksat en arbejdsgruppe omkring planlagt ombygning af jollehuset.

 

Klubbens 405-jolle er solgt.

 

Kapsejladsudvalget:

DM for H-både i uge 27 (4-8/7) er under planlægning i samarbejde med Århus Sejlklub.

 

Turudvalget:

Andespil afviklet i november. Klubaften 30/1 vedr. tur til Nordnorge.

Fastalavn fastlagt til 17/2. Besøg hos SOK under planlægning.

 

Husudvalget:

Der indhentes tilbud på henholdsvis trægulv og gulvtæppe til klubhuset inden bestyrelsen træffer beslutning.

 

Standardskifte planlagt til 28/4.

 

Opvaskemaskine er under udskiftning, og den gamle arves af Ungdomsafdelingen.

 

Lørdagsfrokost fortsætter uændret.

 

Sejlerskolen:

Udvalget har mødtes for at planlægge 2007 sæsonen og fastlægge arbejdsfordeling. Der er 18 på holdet indtil videre som er ved at tage Duelighedsbevis i klubben.

 

Der er modtaget sponsortilskud på kr. 30.000 fra Elna og Erik Mariager`s Fond samt et tilsvarende beløb fra MP Sejl til de to Drabanter.

 

Kasserer:

Vi har fået tilsagn om tilskud fra Biblioteksstyrelsen til udsendelse af Båken.

 

Klubben dækker faktiske rimelige udgifter til transport til kurser for trænere, baneledere o.lign. efter statens tariffer.

 

Der søges lokaletilskud hos Århus Kommune i lighed med tidligere år.

 

Møde med Egå Marina:

Per refererede fra mødet med Egå Marina om evt.flytning af slæbested, pladsleje, asfaltering i jollegård, åbning af klubhus med nyt nøglesystem/chipsystem (til klubmedlemmer og betalende gæstesejlere), leje for båden ”Mette”, nedlæggelse af ”forvaltningen” ved ydermolen og placering af værkstedscontainer.

 

Håndtering af sponsorer:

Behov for at udvalgene løbende koordinerer hvilke sponsorer vi kontakter, så Egå Sejlklub ikke kontakter sponsorer ”dobbelt”.

 

Ungdomsafdelingen har fået et anonymt sponsorat som skal anvendes til køb af udstyr.

 

Diverse

Der søges om sammen med havnes øvrige klubber/foreninger Tryg-fonden om levering af en ”hjertestarter” som i givet fald skal placeres indendørs i Sejlklubbens klubhus.

 

Nye mødedatoer for bestyrelsesmøder:  mandag d. 12/3-07 og mandag 7/5-07 kl. 19.30