Referat af bestyrelsesmøde fredag den 15 juni i Egå Sejlklub

 

Tilstede: Per, Mogens, Frandsen, Kurt, Jesper og Lone er referent

 

 

1.      Sidste referat godkendt

2.      Status i udvalgene:

 

Husudvalget:

 

 Der er ros for det nye tæppe, selvom det var dyrt. Der er endvidere opsat ny dør og monteret ny opvaskemaskine.

Der er mange brugere, når også jolleafdelingen bruger klubhuset, men det

fungerer generelt fint.

Jesper undersøger elektronisk nøgle og kodekort til klubhuset. DVS man har et

kort til 50 kr., der kan låse op som C nøglen og en personlig kode via sit medlemsnummer. Har man ikke betalt sit kontingent, ændres koden, og kortet virker ikke.

Det vil betyde et mere åbent klubhus, idet så kan Marinaen eventuelt få nogle kort, de kan låne mod depositum til gæstesejlere.

 

Aftalt at Christian Bækmark kan låne slyngelstuen til teori ca. 12 gange om året, mod sponsorpræmier til klubben i form af gavekort.

 

Turudvalget:

 

Alle arrangementer er forløbet fint. Tæller man sejlklubbrugere i årets turer, har ca. 300 været på en tur med udvalget. Kurt ønskede budgettet forhøjet med 10.000 kr. til 25.000 kr.

 

Kapsejladsudvalget:

 

Det skrider fremad med H-båds DM

Jesper ønsker at stoppe i bestyrelsen. Har en anden kandidat som afløser.

 

 

Ungdomsafdelingen:

 

Der skal trykkes mærker med logo til storjoller. Lone Spørger Henning. Derefter skal der betales havnepenge til Marinaen. 100 kr. pr. jolle pr. år.

 

Lone og Christian Funder afdækker, hvem og hvordan vedligeholdelsen af jollehuset er fordelt imellem Marina og sejlklub. De tager eventuelt et møde med Marinaen om dette punkt.

 

JNOM 2007

Der er klare linjer imellem Seashop og Christian Bækmark. Seashop må stå med en pavillon udenfor havnens arealer, nemlig på græsset nord for havnen.

 

3.

 

Målsætning for antal af medlemmer blandt pladshavere i Egå Marina: 50% af skal være medlem af klubben.

 

Det foreslås vi tager et møde kun med det emne, hvordan gør man klubben attraktiv, således flere får lyst til at melde sig ind.

 

4.

 

Samarbejdsstrategi med Marinaen skubbes til næste møde som forberedelse til det årlige møde.

 

5.

 

Generalforsamling: Tirsdag  d 6/11 2007

Der skal fremsættes vedtægtsændring, således sejlerskolen får et selvstændigt udvalg med plads i bestyrelsen.

Per indkalder i rette tid

Da Thyge har ønsket at blive fri for hvervet som dirigent foreslås Karsten Jacobsen. Frandsen spørger ham.

 

6.

 

Per laver en række mødedatoer på onsdage fremover.

 

7.

 

EVT.

 

Båken:

Peter ønsker en prisregulering på annoncer i Båken. Aftalt 500 kr. for en ¼ side – 800 kr. for en ½ side og 1400 kr. for en 1/1 side.

Peter ønsker at samle sponsorer. Aftalt at alle fortæller ham, når der er  søgt en sponsor, så vi ikke løber i ring til samme sponsorer.

Sejlerskolen har venteliste og det går rigtigt godt. Bådene bliver nu inddraget om tirsdagen til skolesejlads og ikke kapsejlads. Bådene sejler således ma-ti-on-to.

 

Peter sender Lone en mail med sejlerskolens medlemmer. Aftalt at sende dem en mail med invitation til at komme hen til ungdomsafdelingen efter sejlads og hilse på.

 

Kontigentopkrævningen er lidt tung. Der går for lang til førend medlemmer har bekræftelse på indmeldelse.

Muligvis kunne sejlerskolen selv opkræve kontingent og så afleverer penge og info til Peter Rose. Aftalt at Peter Rose inviteres med til næste møde angående punktet kontingentopkrævning

 

 

Aftalt at lave en hjælperfest i februar. Ca. 100 mennesker. Frandsen dribler med det.