Referat fra Bestyrelsesmøde 29. august 2007 - Egå Sejlklub

 

Deltagere: Per Selmose, Lone Kirketerp, Kurt O. Pedersen, Mogens Nygaard (referent), Ole Frandsen, Jesper Jacobsen.

 

Fraværende: Torben Veis

 

Status i udvalgende:.

o       Der er i indeværende regnskabsår foretaget mange investeringer/forbedring, hvilket

   har trukket ca. 175 tkr. på klubbens likvide beholdninger.

 

Planlagte udskiftninger i bestyrelsen

Jesper Jacobsen forlader formandsposten i kapsejladsudvalget og forventes erstattet af Steen Jepsen.

Torben Veis forlader formandsposten i ungdomsafdeling og forventes erstattet af Christian Funder. Begge nye der indstilles til valg til bestyrelsen inviteres med til næste bestyrelsesmøde

 

Vedligeholdelsesplan for klubhuset

Der er bestilt maler til de nødvendige arbejder tilbud ca. 40 tkr., før malerarbejdet iværksættes skal alt råddent træværk udskiftes. Det vurderes, at omkostningerne maksimalt vil udgøre 55 tkr.

 

Feva-joller, sponsorat, sejlads?.

Der er p.t. 3  sejlere, der træner hver tirsdag og torsdag, det er målet, at alle 6 joller skal på vandet hvorfor der er taget kontakt til bl.a. ungdomshøjskolen for at tilbyde dem mulighed for at benytte jollerne. Der er dog generelt sat et hvervningsarbejde i gang for at skaffe nye medlemmer til jolleafdelingen. Dette arbejde er også igangsat for at sikre, at de forudsætninger, der i lå til grund for sponsoratet til købet af jollerne overholdes.

 

Ombygning Jollehus

Der arbejdes fortsat i udvalget for at få de indledende ting omkring tegninger og finansiering på plads.

 

Stævner 2008

Det store WYSC stævne, der er et ungdoms WM er det største ungdoms stævne i Århus i 2008 og vil derfor kræve stor bevågenhed fra Egå Sejlklub og ungdomsafdelingen i særdeleshed. Det er allerede på nuværende tidspunkt fastlagt, at Egå Sejlklub skal stille med en intern revisor. Der skal derudover snarest findes en ankermand for projektet fra Egå Sejlklub, generelt ønsker bestyrelse at få engagement omkring WYSC hævet, således at der snarest kan findes en række frivillige til stævnet. Det er fra kapsejladsudvalget meddelt, at der ikke søges om stævner til Egå Sejlklub i 2008 for at kunne stille frivillige nok. Bestyrelsen har derfor også besluttet ikke at søge om ungdoms DM for optimister i 2008.

 

Evt. køb af telt

Bestyrelsen var positiv overfor køb af et telt til stævner, men da der ikke i Egå regi er stævner i 2008 er der god tid til at finde det rigtige telt, herunder få fastlagt vort behov.

 

Situationen på slæbestedet

Afventer til næste møde

 

Fremtidige mødedatoer

                      Onsdag d. 24. oktober 2007 kl. 19.30      

                      Tirsdag 6. november 2007 kl. 18.30 1 time før generalforsamlingen

Evt.

Intet