Referat bestyrelsesmøde d. 26/3  2008

 

 

Deltagere: Per, Lone, Christian, Steen, Kurt, Mogens, Ole

Fraværende: Ole Lundskov

Referant Lone

 

 

 

1.      Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde

2.      Ungdom: Et medlem havde kontaktet Per og spurgt til forsvarligheden af optimisternes sejlads i stormvejr i februar. Det havde affødt en god dialog med gode pædagogiske forklaringer. Sagen hermed afsluttet.

Påskelejren i ungdomsafdelingen var igen en stor succes. Denne gang var pausen midt på ugen et afbræk til Matchracecenteret i Middelfart. En superdag.

 

Kapsejlads: Båkebane, Pointsejlads og Easybane er forberedt

Dommerbåden ”Mette” får en overhaling af kapsejladsudvalget

Regelaften tirsdag

30-31 august skal Egå afvikle en bane i forbindelse med festugestævnet.

22-23 august får Egå måske brug for en banehjælp fra Århus til et ungdomsstævne.

 

Husudvalg: Ole checker om Båken er ”sikker” på benene.

Ole fortsætter i udvalget.

Oplyst at lørdagsfrokosterne har været mindre besøgt.

Der laves mad efter tirsdagssejladserne

 

Tur og Motor:  Der er nu 4 i udvalget.

Langtursejler og sejlmager Palle Hemdorff har holdt foredrag/fortælling om Caribien

Fastelavn gik super med mange deltagere

Busturen til Bella aflyst pga. manglende deltagere.

Pinseturen på plads til Mårup. Dvs. bus, telt og mad arrangeret.

13/6 er grillaften i Egå og der planlægges en august tur. Endelig er løvfalds turen igen til Nappedam 20-21 september.

 

Mogens: Girokort er sendt ud.

         

3.      Samarbejdsmødet med EM. Blev afholdt d 25 februar 2008

 

Slæbestedet påtænkes flyttet nord i jollebassinet, der samtidig skal udgraves, så det nye slæbested ikke tager areal fra eksisterende jollebassin. Er dog en længere proces, der involverer kommunen og der skal afholdes nogen møder omkring etableringen af et sådan nyt slæbested.

Kommunen har svaret positivt på overdækning af materialegård. Men kræver yderligere detaljerede tegninger førend en reel byggetilladelse kan gives.

Jollehuset er således gået på stand by i 2008 f.s.v.a. nye vinduer mv.

Indenfor 5 år køber Marinaen nye aluminiumsbroer til jollebassinet.

Der er aftalt et nøglesystem til klubhuset i 2008, som en prøveordning. Det betyder gæstesejlere kan låne en nøgle til klubhuset  hos havnefogden mod et depositum på 200 kr. Der vil blive udleveret et ordensreglement samtidigt.

EM afholder førstehjælpskurser for alle, dvs medlemmer og pladshavere, HEI Rosport og Brolauget. Det sker i samarbejde med Tryg fonden og er kurser af tre timers varighed. Klubhuset bookes via kalenderen.

 

 

4.      Der er ingen specifikke emner på tale til formandsposten efter Per, der ønsker at fratræde til      efteråret. Lone foreslår sejlerskolens Peter Juul. Per foreslog at Steen tog kontakt til ham.

5.      Per og Peter Juul har haft kontakt til Sailgroup Denmark om et hovedsponsorat til klubben.

Efter flere møder blev der ikke skabt enighed om vilkårene for et hovedsponsorat, er det aftalt at søge videre for at finde en ny hovedsponsor.

 

 

6.      Klubbens trænerbåde er ved at være meget nedslidte. Det handler om to Elanbåde og ”færgen”. Der er et akut behov for at få løst denne problematik da ES skal kunne stille med både til en bane under YWSC.

Problematikken går i udvalg ved Christian og Steen og Mogens med cc til Lone. Christian skal forlægge et oplæg bestyrelsen snarest.